Regulamin

Polityka Prywatności użytkowników korzystających z serwisu slublomza.pl.

 

1. Niniejszy dokument (zwany Polityką Prywatności) określa zasady przetwarzania, przechowywania i gromadzenia oraz ochrony danych osobowych użytkowników serwisu slublomza.pl.
2. Dane osobowe użytkowników serwisu chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonania zawartej umowy na świadczenie drogą elektroniczną usług świadczonych za pośrednictwem slublomza.pl oraz prowadzenia konta użytkownika; przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących działalności slublomza.pl oraz innych podmiotów w postaci newslettera (po zapisaniu się w polu "Bądź na bieżąco z nami!"), który będzie wysyłany na wskazany adres e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania newslettera, zawierającego informacje handlowe oraz marketingowe (art. 6 ust. 1a RODO)
b) konieczność posiadania danych do wykonania zawartej z slublomza.pl umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
c) ciążące na slublomza.pl obowiązki prawne, związane np. z rachunkowością i koniecznością rozliczenia zawartych umów (art. 6 ust. 1c RODO)

d) zapobieganie oszustwom, bronienie i dochodzenie przed roszczeniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu
Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu slublomza.pl jest Krystian Kopczewski z siedzibą w Łomży, przy ulicy Słowackiego 7/25, z nr NIP: 718-185-70-14

4. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe, NIP. Przetwarzane są dane wpisywane w formularzach, ogłoszeniach, ofertach, pozostawiane w ramach poruszania się i korzystania z usług serwisu slublomza.pl, jak również dane w tzw. plikach cookies.
5. Dane osobowe przechowywane są do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy na świadczenie usług. Dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę zgody na przekazywanie drogą elektroniczną informacji handlowych czy ofert marketingowych, aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
6. Dane osobowe będziemy przekazywać: firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu; firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów; kancelarii prawnej jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń. Za pomocą poczty e-mail będziemy zapoznawać Użytkownika z promocjami i ofertami slublomza.pl oraz innych podmiotów.
7. Użytkownik posiada możliwość decydowania w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje prawo uaktualniania, uzupełniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia. Zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres email admin@slublomza.pl. Slublomza.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy na świadczenie usług, gdyż jest ono niezbędne do zamieszczenia ogłoszeń/ofert w serwisie i prowadzenia konta użytkownika.
Jeżeli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy i zamieszczenia ogłoszenia/oferty w serwisie slublomza.pl. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Slublomza.pl będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

9. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż slublomza.pl, do których przekierowują linki zamieszczane na stronach slublomza.pl. Slublomza.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem slublomza.pl.


Regulamin serwisu slublomza.pl

1. Regulamin jest integralną częścią łączącej strony Umowy o świadczenie usług serwisu slublomza.pl, który określa zasady dostępu do treści i korzystania z serwisu.
2. Użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie slublomza.pl może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 33(1) Kodeksu Cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna po zaakceptowaniu Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych; wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną; podane w procesie rejestracji dane są kompletne i prawdziwe; zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu; wszelkie dane i informacje składające się na profil Użytkownika przekazuję do serwisu dobrowolnie; przystępuję do korzystania z usług serwisu dobrowolnie; spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem serwisu; wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych we wszelkich formularzach występujących w serwisie slublomza.pl Użytkownikom i czytelnikom serwisu; dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich; wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wszelkich formularzach występujących w serwisie wiadomości z informacjami technicznymi i handlowymi serwisu i jego kontrahentów.
4. Każda osoba korzystająca z serwisu slublomza.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5.
W celu założenia konta należy podać dane wymagane przez slublomza.pl. Podanie danych jest niezbędne do założenia konta. Założenie konta prowadzi do zawarcia umowy.
6. Jedna osoba może mieć jedno konto w serwisie slublomza.pl.
7. Użytkownik zarejestrowany, który będzie korzystał z funkcjonalności serwisu slublomza.pl wymagających dokonania opłaty, powinien podać dodatkowo nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
8. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
9. Użytkownik serwisu po zaakceptowaniu Regulaminu może dodawać oferty/ogłoszenia. Treści w ofercie/ogłoszeniu muszą być prawdziwe, a Użytkownik musi posiadać do nich pełne prawo. Zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub treści pornograficznych, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
10. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do serwisu slublomza.pl, Użytkownik oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także udziela slublomza.pl niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji slublomza.pl. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy. Licencja upoważnia w szczególności Usługodawcę do publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.
11. Użytkownik może dodać ofertę/ogłoszenie w postaci wpisu darmowego, ogłoszenia Premium lub ogłoszenia Promowanego.
12. Czas wyświetlania ogłoszeń/ofert darmowych jest nieograniczony. Wyświetlanie ogłoszeń Premium oraz Promowanych wymaga opłaty zgodnie z cennikiem. Okres wyświetlania wpisów Premium i Promowanych zależy od daty zaksięgowania płatności. Wszystkie wpisy wyświetlane są po akceptacji administratora serwisu.
13. Wpisy w serwisie slublomza.pl umieszczone w nieodpowiednich kategoriach będą przez administratora przenoszone do właściwych lub usuwane.
14. Płatność dokonywana jest zgodnie z cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonuje płatności za płatne oferty/ogłoszenia z góry. Opłata za dokonanie wpisu odbywa się za pomocą przelewu korzystając z płatności internetowych świadczonych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay.com) lub Dotpay.pl, jak również w postaci SMS Premium.
15. Jeśli chcesz podbić ogłoszenie w przeglądarce serwisu to skorzystaj z płatności on-line a po podaniu kodu zostanie ogłoszenie podbite i będzie się wyświetlało w pierwszej kolejności. Decyduje godzina opłacenia usługi.
16. W przypadku usunięcia konta Użytkownika i/lub wpisu z serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika (na niekorzyść slublomza.pl lub naruszanie postanowień Regulaminu) lub w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za zamieszczenie wpisu oferty/ogłoszenia w serwisie slublomza.pl nie ulega zwrotowi.
17. Schowek służy użytkownikowi do przechowywania ofert/ogłoszeń z różnych kategorii na jednej karcie serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies.
18. Użytkownicy zarejestrowani oraz niezarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności serwisu poprzez wysyłanie wiadomości. Wysyłanie odbywa się na stronie z ofertą/ogłoszeniem znajdującym się na slublomza.pl. Wskazanie adresu e-mail odbywa się podczas rejestracji w serwisie. Zabrania się Użytkownikom serwisu korzystającym z tej funkcjonalności w sposób nachalny, natarczywy, oraz nieetyczny, do celów komercyjnych, w tym także reklamowych, zabrania się reklamy innych stron oraz serwisów internetowych, które prowadzą działalność taką samą lub podobną do działalności slublomza.pl.
19.
Użytkownicy zobowiązują się do niewystawiania w ogłoszeniach/ofertach towarów i usług, którymi obrót narusza
obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za
złośliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje.

20. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem slublomza.pl do celów komercyjnych.
21. slublomza.pl zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania materiałów i treści wprowadzonych przez Użytkowników do zasobów serwisu, zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności serwisu.
22. slublomza.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwisu, które wynikły z przyczyn niezależnych.
23. Administratorem danych osobowych jest Krystian Kopczewski z siedzibą w Łomży, ul. Słowackiego 7/25, NIP: 718-185-70-14. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. Dane są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
24. Usługodawca nawet po zakończeniu świadczenia Usług będzie przechowywał dane dotyczące Usługobiorcy określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu rozliczenia świadczonej usługi.
25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uaktualnienia zakresu świadczonych usług, w szczególności poprzez rozszerzenie funkcjonalności serwisu. Takie działania nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu.
26. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia do dnia jego zmiany lub odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
27. Prawem właściwym dla realizacji usługi i funkcjonowania serwisu jest prawo polskie. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązujące w Polsce. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania właściciela serwisu.
 

Wchodzi w życie z dniem 28.04.2019r

Reklama